I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1.    Настоящите общи условия уреждат отношенията между уебсайта CUSTOMCARBG.com от една страна и посетителите му от друга, относно ползването му за предоставяне на информация за продукти и търговски условия към крайни потребители.

2.    Общите условия са задължителни при ползване на сайта CUSTOMCARBG.com; всяко негово зареждане от потребител представлява безусловно съгласие с тях.

3.    Потребителят се задължава да спазва българското законодателство, интернет етиката и настоящите Общи условия при ползване на сайта CUSTOMCARBG.com.

4.    С използването на сайта вие декларирате, че сте съгласни да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Контакти с CUSTOMCARBG.com:
e-mail: оffice@customcarbg.com


5.    Всеки един от регистрираните потребители на сайта – търговци и потенциални купувачи, упълномощава уебсайта CUSTOMCARBG.com да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между търговци и купувачи на стоки/услуги; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

1.    Интернет сайт - интернет ресурс, достъпен чрез домейна CUSTOMCARBG.com.

2.    Потребител - всяко лице, въвело електронния адрес и/или достигнало до сайта CUSTOMCARBG.com чрез пренасочване от друг уеб адрес и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

3.    Потребителско име – избрана от потребителя комбинация от букви, цифри и знаци, посредством които той се конкретизира в сайта CUSTOMCARBG.com

4.    Парола - последователност от букви, цифри и знаци, която заедно с потребителското име конкретизира потребителя, и която заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил

5.    Потребителски профил - обособена част от уебсайта CUSTOMCARBG.com, съдържаща информация за потребителя, изисквана от CUSTOMCARBG.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и представител на уебсайта CUSTOMCARBG.com

6.    Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни

7.    Електронна препратка - връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

8.    IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа

9.    Форсмажорно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно

10.    Уебсайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя уникален адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси

11.    Продажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

12.    Сделка - публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.    Използването на CUSTOMCARBG.com е обвързано с настоящите общи условия като при зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

2.    Всеки от регистрираните потребители оправомощава уебсайтa CUSTOMCARBG.com да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

3.    При публикуването на офертите и приемането им посредством сключване на сделка Операторът действа изцяло от името и за сметка на Търговците и поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя

4.    Интернет сайтът CUSTOMCARBG.com не носи отговорност при следните условия:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта CUSTOMCARBG.com
- За неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на конкретната оферта
- За достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания
- При нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права,и предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта
- За верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в CUSTOMCARBG.com, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания
- За възможно непълно съответствие на даден продукт със снимките и/или видеото в офертата
- Снимките на всички артикули са с примерен характер; CUSTOMCARBG.com не носи отговорност при несъответствие
- За вреди, настъпили при прекъсване на връзката с интернет страницата CUSTOMCARBG.com, независещи от екипа на сайта
- Сделките в сайта CUSTOMCARBG.com са илюстрирани със снимки или материали предоставени от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, CUSTOMCARBG.com си запазва правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали

5.    Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на CUSTOMCARBG.com.

6.    Потребителят се задължава, при употребата на предоставения му достъп до електронната платформа CUSTOMCARBG.com, да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката; да не накърнява доброто име на другиго, да не предоставя лични данни на друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

7.    Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана на CUSTOMCARBG.com, без изричното писмено съгласие на сайта.

8.    Регистрирайки се в сайта CUSTOMCARBG.com потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрeние на CUSTOMCARBG.com всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

9.    Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя.

10.    Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на уебсайта CUSTOMCARBG.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.    Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

2.    Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят споделя лична информация, за надлежното съхраняване на която, отговорност поемат съответните Дружества, с които CUSTOMCARBG.com има сключени договори.

3.    CUSTOMCARBG.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:
-  е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури
-  други посочени в закона случаи

4.    С регистрирането си потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от CUSTOMCARBG.com или от други партньори - търговци.

V.РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
Потребител има право да върне закупена от него стока от CUSTOMCARBG.com в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка посочена от него в официален e-mail към оffice@customcarbg.com или чрез паричен превод до офис на Еконт посочен от клиента, при положение, че върнатия продукт отговаря на посочените по-долу условия.

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ, който задължително се изпраща на CUSTOMCARBG.com чрез e-mail: оffice@customcarbg.com, като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт в съответствие с тарифния ѝ калкулатор и е за сметка на клиента.


VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ
Закупените продукти, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката. За целта задължително се попълва приложения формуляр за упражняване правото на отказ от договора и се изпраща на e-mail : оffice@customcarbg.com

Всички върнати продукти следва да бъдат в състояние, сходно с това при доставка. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или използване, с одрасквания, със следи от удари (механични/ електрически шокове); няма да бъдат приемани продукти, непридружени от всички допълнителни аксесоари, окомплектовани при доставката.

Информация за правата на потребителя може да откриете на: www.kzp.bg. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.